Skip to main content

Jeśli chcecie zobaczyć jak niebawem będzie wyglądał nasz serwis to możemy uchylić rąbka tajemnicy ;-) NOWA SZTUKA POLSKA
Jeszcze trochę pracy potrzeba by wyeliminować wszystkie błędy i przenieść materiały ale już niedługo...

 

 

Ze sponsorem podpisujemy umowę o wynajem powierzchni reklamowej (umowa najmu wg wzoru zamieszczonego na dole strony) na podstawie danych wprowadzonych poniżej. Umowa zostanie przesłana pocztą na wskazany adres niezwłocznie po otrzymaniu płatności.

W celu uzyskania informacji o aktualnej cenie umowy najmu (dla sponsorów) prosimy o kontakt (ikona messengera po prawej stronie na dole każdej strony naszego serwisu)

Logo 250

Miło nam,
że chcesz zostać naszym sponsorem!

Wybierz miesiąc w którym chciałbyś sponsorować nasz serwis.
Proszę wpisać treść napisu w tekście "W tym miesiącu nasz serwis sponsoruje" jeśli inna niż nazwa Firmy (nie więcej niż 20 znaków)
Przeciągnij i upuść grafikę lub Znajdź

 

UMOWA NAJMU POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W SERWISIE INTERNETOWYM SZTUKA POLSKA (www.sztukapolska.com.pl)

WZÓR

 

Zawarta zdalnie dnia .......... pomiędzy:
Imię i nazwisko: ..........
Adres: ..........
Pesel: ..........
Zwanym dalej Wynajmującym,

a

Nazwa firmy: ..........
Adres: ..........
NIP: ..........
zwanym dalej Najemcą.

§1

  1. Wynajmujący oddaje w najem Najemcy powierzchnię reklamową na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: www.sztukapolska.com.pl
  2. W ramach umowy Najemca otrzymuje:
  • Informację na temat sponsorowania w postaci okienka POPUP wyświetlającego się jednokrotnie przy każdej pierwszej odsłonie strony głównej serwisu Sztuka Polska w każdej pełnej sesji dobowej (wyświetlanie kontrolowane przez pliki ciasteczek) zawierającego nadesłaną przez Najemcę grafikę o wielkości nie większej niż 500px w każdą ze stron, oraz
  • Informację tekstową na górze i dole każdej strony serwisu o treści: "W tym miesiącu nasz serwis sponsoruje (nazwa wskazana przez najemcę)" wyświetlaną nieustannie przez okres trwania umowy) wraz z linkiem również wskazanym przez najemcę. 

§2

Wynajmujący zobowiązuję się do ciągłego wyświetlania reklamy w czasie trwania umowy.

§3

Wynajmujący nie odpowiada za przerwy w emisji reklam spowodowane siłą wyższą (awaria serwera, łączy internetowych, itp.)

§4

Wynajmujący oświadcza, że jest jedynym właścicielem przedmiotu najmu.                                                  

§5

Najemca oświadcza, że posiada prawa autorskie do wyświetlanej reklamy, jak również, że reklama nie jest obciążona żadnymi roszczeniami osób trzecich.

§6
Najemca oświadcza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia niniejszej umowy.

§7
Najemca zobowiązuje się do zapłaty za wynajem powierzchni reklamowej, kwoty w wysokości .......... brutto (słownie:  .......... brutto miesięcznie), płatnej do 25 dnia miesiąca poprzedzającego emisję reklamy na rachunek bankowy:                                     

§9
Umowa zostaje zawarta na okres od .......... do .......... (pełny miesiąc)

§10
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§11
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Podpisy

 

 

2010 - 2022 © Sztuka Polska.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie jakiejkolwiek treści bez zgody zabronione.

logo 75

W tym miesiącu nasz sewis sponsoruje Portret Pupila

3138990