Skip to main content

Jeśli chcecie zobaczyć jak niebawem będzie wyglądał nasz serwis to możemy uchylić rąbka tajemnicy ;-) NOWA SZTUKA POLSKA
Jeszcze trochę pracy potrzeba by wyeliminować wszystkie błędy i przenieść materiały ale już niedługo...

 

Z reklamodawcą podpisujemy umowę o wynajem powierzchni reklamowej (umowa najmu wg wzoru zamieszczonego na dole strony) na podstawie danych wprowadzonych poniżej. Umowa zostanie przesłana pocztą na wskazany adres niezwłocznie po otrzymaniu płatności.
 

W celu uzyskania informacji o aktualnej cenie umowy najmu (dla reklamodawców) prosimy o kontakt (ikona messengera po prawej stronie na dole każdej strony naszego serwisu)

Logo 250

Miło nam,
że chcesz zamieścić
u nas
reklamę!

Wybierz miesiąc w którym chciałbyś by Twoja reklama była wyświetlana.
Przeciągnij i upuść grafikę lub Znajdź

 

UMOWA NAJMU POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W SERWISIE INTERNETOWYM SZTUKA POLSKA (www.sztukapolska.com.pl)

WZÓR

 

Zawarta zdalnie dnia .......... pomiędzy:
Imię i nazwisko: ..........
Adres: ..........
Pesel: ..........
Zwanym dalej Wynajmującym,

a

Nazwa firmy: ..........
Adres: ..........
NIP: ..........
zwanym dalej Najemcą.

§1

Wynajmujący oddaje w najem Najemcy powierzchnię reklamową na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: www.sztukapolska.com.pl

§2

W ramach umowy Najemca otrzymuje banner reklamowy o wymiarach nieprzekraczających 1200 x 240 px. w jednej z dwóch pozycji na stronie głównej serwisu, oznaczonej słowem "REKLAMA" w zestawie nie więcej niż 10 zmieniających się reklam.

§3

Wynajmujący zobowiązuję się do ciągłego wyświetlania reklamy w czasie trwania umowy.

§4

Wynajmujący nie odpowiada za przerwy w emisji reklam spowodowane siłą wyższą (awaria serwera, łączy internetowych, itp.)

§5

Wynajmujący oświadcza, że jest jedynym właścicielem przedmiotu najmu.                                                  

§6

Najemca oświadcza, że posiada prawa autorskie do wyświetlanej reklamy, jak również, że reklama nie jest obciążona żadnymi roszczeniami osób trzecich.

§7
Najemca oświadcza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia niniejszej umowy.

§8
Najemca zobowiązuje się do zapłaty za wynajem powierzchni reklamowej, kwoty w wysokości .......... brutto (słownie:  .......... brutto miesięcznie), płatnej do 25 dnia miesiąca poprzedzającego emisję reklamy na rachunek bankowy:                                     

§9
Umowa zostaje zawarta na okres od .......... do .......... (pełny miesiąc)

§10
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§11
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Podpisy

 

 

2010 - 2022 © Sztuka Polska.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie jakiejkolwiek treści bez zgody zabronione.

logo 75

W tym miesiącu nasz sewis sponsoruje Portret Pupila

3139012